Величайшая польза, которую можно извлечь из жизни, - потратить ее на дело, которое переживет нас.
Блез Паскаль
Головна | Форум | Гостьова книга | Контакти | ЧАВО | Вхід
Це ми!

Навігація
Ми в соціальних мережах

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво

Наші партнери

Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук на сайті
Архів новин

Погода у Харкові
Харьковский частный лицей Профессионал. Кафедра программирования

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приймання у 10-11 (12) класи Харківського приватного ліцею «Професіонал» Харківської області (далі ліцей «Професіонал») здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Умови конкурсного приймання до Харківського приватного ліцею «Професіонал» Харківської області (далі ліцей «Професіонал») розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства і науки України №389 від 19.06.2003 та Статуту ліцею «Професіонал».

1.3. У конкурсі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.5. Учні пільгового контингенту (сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди тощо) вступають до ліцею «Професіонал» на загальних підставах.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж 31 березня. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні ліцею «Професіонал». Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею «Професіонал» вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводиться лише після закінчення навчального року (червень – липень ). За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбувалося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею «Професіонал» за погодженням з радою ліцею «Професіонал». До складу конкурсної приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ліцею «Професіонал» або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів конкурсної приймальної комісії; склад їх затверджується наказом директора ліцею «Професіонал».

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора ліцею «Професіонал», та свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.8. До конкурсної приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ліцею «Професіонал», проводяться письмово з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації ліцею (додаток1).

3.2. Співбесіда передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання розробляє конкурсна приймальна комісія (практичний психолог) на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної і соціальної роботи, та затверджує директор ліцею «Професіонал».

3.3. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються вчителями відповідних кафедр та затверджуються директором ліцею «Професіонал».

3.4. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора ліцею «Професіонал» в заклеєному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею «Професіонал»; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.8. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими на чернетці, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.9. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів (додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.10. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ліцею «Професіонал» для загального ознайомлення.

3.11. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому випадку учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.12. З категоріями учнів, зазначеними в пункті 3.11, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.13. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор ліцею «Професіонал».

3.14. Учні, які не з'явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1. Випробування оцінюється за 12-бальної системою. Сума отриманих балів складає рейтинг абітурієнта.

4.2. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею «Професіонал» наказом директора на підставі рішення конкурсної приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.3. Кількість учнів у групі за рейтингом - 20 осіб (з урахуванням учнів підготовчого відділення). За необхідністю Рада засновників змінює кількість учнів у групі, гранично допустима кількість - 24 особи. Рада засновників ліцею «Професіонал» самостійно вирішує питання про зарахування учнів у групу поза рейтинговим списком.

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором ліцею «Професіонал» за погодженням з Радою засновників. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.5. Не пізніше 5 днів після закінчення конкурсних випробувань батьки (або особи, що їх замінюють) вступників, яких рекомендовано до зарахування згідно з рейтингом, мають повідомити приймальну комісію про свої наміри й укласти договір про навчання. У випадку відмови від укладання договору або відсутності письмової інформації з боку батьків про наміри, місце вважається вакантним і на нього може претендувати вступник з нижчим рейтингом.

4.6. Батьки (або особи, що їх замінюють) вступника, які уклали договір про навчання, мають внести передбачену договором оплату на розрахунковий рахунок ліцею «Професіонал» протягом трьох днів з моменту його складання. За інших умов місце вважається вакантним і на нього може претендувати вступник з нижчим рейтингом.

4.7. Учні, які закінчили 9-й клас при ліцеї «Професіонал», зараховуються в 10-й клас за наявності заяви батьків та рекомендації педагогічної ради. Зарахування проводиться наказом директора без вступних іспитів, після укладання договору на навчання та внесення плати за III квартал поточного року.

4.8. Випускники підготовчого відділення зараховуються до ліцею «Професіонал» на умовах, передбачених Положенням про підготовче відділення ліцею «Професіонал». Випускники підготовчого відділення, які не задоволені результатами своїх випускних іспитів, можуть скласти вступні іспити на загальних підставах.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

5.1. Директор ліцею «Професіонал» несе персональну відповідальність за дотримання вимог даного Положення.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів, до ліцею «Професіонал» за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою та Раду засновників ліцею «Професіонал».


Додаток 1
до Правил конкурсного приймання
до ліцею «Професіонал»

ТАБЛИЦЯ
визначення кількості конкурсних випробувань, що
відбуваються під час приймання до ліцею«Професіонал»

Тип загальноосвітнього навчального закладу З якого класу відбувається конкурсне приймання Кількість конкурсних випробувань Профіль (напрямок) відділення Перелік випробувань
Ліцей 10-й клас Три з урахуванням співбесіди Інформаційно –
технологічний
Математика
Українська мова
Економічний Математика
Українська мова
Інформаційно –
технологічний
Математика
Українська мова
Іноземна філологія Англійська мова
Українська мова
Юридичний Українська мова
Історія України


Додаток 2
до Правил конкурсного приймання
до ліцею «Професіонал»

Оголошення!

Оголошуєть­ся набір на підготовчі курси до першого класу ліцею "Професіонал".
Звертатись за тел.
700-76-96,
066-103-60-03
Манжос Олена Володимирівна

Останні оновлення
14.05.2018
Вітаємо переможницю Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна збирає друзів»!
06.05.2018
З Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!
03.05.2018
Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»
29.04.2018
Демид Крикун - учень 10 класу НВК "Ліцей Професіонал"- пробіг напівмарафон
27.04.2018
День науки і творчості в НВК "Ліцей Професіонал"

Всі новини...
Посилання
Адреса: 61024, Харків,
вул. Ярослава Мудрого, 22/24
Тел. (057)7007697,(057)7007696
e-mail: liceyp@rambler.ru
Ліцей "Професіонал" © 2009-2018